+46 733 668190 info@iheartprinciples.se

Tänk om vi redan har allt vi behöver inom oss?

En innovativ approach för att agera på krisen inom mental hälsa.

IHEART är ett utbildningsprogram som är designat för att hjälpa ungdomar att upptäcka sitt inneboende välbefinnande och sin naturliga psykiska hälsa och därigenom skapa återhämtningskraftiga vuxna som är engagerade och delaktiga medlemmar av samhället.

Existerande program och initiativ fokuserar främst på följderna av att vi har glömt vår medfödda hälsa och resiliens.

Det vi behöver är ett skifte i hur vi ser på hälsa. Vi behöver återupptäcka att vi, trots svårigheter, redan har allt vi behöver inuti oss för att kunna leva ett rikt och meningsfullt liv.

IHEART står för Innate Health Education and Resilience Training.

Våra resultat är transformativa – och hållbara – och erbjuder den saknade biten inom mentala hälso-pusslet som samhället vill lösa.

Sedan Januari 2018…

Unga människor som deltagit i programmet

Skolor och utbildningsenheter som kört programmet

Utbildade IHEART-pedagoger

Hur genomförs programmet?

IHEART Skolprogram är primärt riktat till 10-18-åringar och sekundärt till de vuxna som finns i deras liv. Programmet är strukturerat, dynamiskt och interaktivt och består av 10-14 lektioner. Det går ut på att skapa stärkande insikter hos ungdomarna om deras inneboende kapacitet att klara av utmaningar och motgångar samt öka deras välbefinnande och resiliens på naturlig väg.

Programmet erbjuder inte strategier för att handskas med svårigheter, eftersom dessa ofta är svåra att tillämpa och förankra i verkliga livssituationer. Fokus är istället på att skapa insikter om att välbefinnande och resiliens alltid finns och alltid har funnits hos alla människor.

Dessa insikter leder till att deltagarna hittar sin egen hälsa, auktoritet och kraft att handskas med sina individuella utmaningar. Då fokuserar vi inte på följderna av att de inte känner till sin inneboende hälsa (symtom), utan kommer åt den plats där problemen föds och upprätthålls.

Programmet finns översatt till Svenska och Norska.

 

Vad är den centrala filosofin bakom programmet?

Lektionerna introducerar ungdomarna till den avgörande men oftast osynliga roll tänkande spelar i skapandet av våra  individuella verkligheter, känslotillstånd, humör och beteenden i varje stund. Varje lektion går ut på att ungdomarna upptäcker olika aspekter om sitt sinne och får syn på de vanliga missförstånd som skapar hinder till deras naturliga välbefinnande och resiliens.

Ungdomarna får utforska det otroliga, men osynliga sätt vårt sinne fungerar på – och även hur det inte fungerar. De får insikter i att det i grund och botten inte är omständigheterna omkring oss som avgör hur vi upplever livet och hur vi mår. De hittar sin kraft att handskas med omständigheter på ett klokare sätt.

  Hur är programmet uppbyggt?

  De första sju lektionerna fokuserar på grunden:

  • Vad är IHEART?
  • Vårt fantastiska psykologiska system
  • Vi har allt vi behöver inom oss
  • Varifrån kommer egentligen våra känslor?
  • Känslor kommer från tanke
  • Vad är tanke?
  • Separata verkligheter

   

  Sedan går programmet över till praktiska tillämpningar av det inlärda: 

  • Få klarhet om oro, stress och ångest
  • Uppskatta olikheter
  • Förstå mobbning, dåligt beteende och ilska
  • Självbild och identitet
  • Använda sociala medier utan att de använder dig
  • Missförståndet bakom beroenden, dåliga vanor och tvångsmässigt
   beteende
  • Avlägsna hindren till inlärning och motivation

  Huvudsakliga utfall

  För Eleverna:

  • Utöka självförtroende för att bättre hantera livets utmaningar.
  • Utveckla tolerans och förståelse för andra så att man kan möta både personal och klasskamrater på ett mer socialt lämpligt sätt.
  • Förbättra förmågan att självreglera sitt beteende.
  • Utveckla den nödvändiga resiliens som krävs för att komma över motgångar och utmaningar som ligger i vägen för ens fulla potential.

  För Lärarna:

  • Ge läraren effektiva verktyg för att effektivt hantera elevers beteende och övergripande välbefinnande.

  Vilka är resultaten?

  Under de två senaste åren har iHeart genomförts i över 90 skolor för över 4300 elever, främst i Storbritannien. Utifrån anonyma enkäter som genomförs före och efter programmet, rapporterar 192 barn från fyra olika skolor följande förändringar i sig själva:

  • ett av två barn klarar bättre av depression
  • ett av två barn klarar bättre av känslor av ensamhet
  • ett av två barn klarar bättre av mobbning
  • ett av två barn handskas bättre med sina problem
  • lite under hälften upplever mindre provstress
  • lite under hälften upplever lättnad i oroskänslor
  • i 9 av 17 konstateranden gällande psykiskt välbefinnande, dvs. i över en tredjedel, rapporterar barnen en förbättring

   

  Enligt respons från rektorer, lärare och utbildningsexperter kan dessa och programmets andra kvalitativa resultat anses utmärkta.

  Mer resultat: https://iheartprinciples.com/impact/#results

  För mer information besök IHEART’s officiella hemsida: www.iheartprinciples.com

   

  Elever berättar:

  IHEART i Sverige

  IHEART-approachen erbjuder en banbrytande förståelse om hur den mänskliga upplevelsen skapas. IHEART är inte terapi, rådgivning eller en ny form av positiv psykologi och kan inte ersätta professionell hjälp. Framför allt är IHEART förebyggande inlärning om psykiskt välbefinnande. IHEART behandlar den psykologiska funktionen som alla har gemensamt och de centrala principerna bakom hur vår upplevelse skapas, samt de viktiga implikationerna av detta lärande.

  Målet är att hjälpa deltagarna att se hur det inlärda materialet påverkar deras vardagliga liv genom deras egna insikter. Detta är ofta kraftgivande och kan leda till en minskning av missförstånd och upplevda hinder och begränsningar till vårt medfödda välbefinnande.

  Kontakt: info@iheartprinciples.se
  Telefon: 0733-668190

  IHEART-Pedagoger
  Stockholm: Patrik Rowinski, Stefan Pettersson
  Uppsala: Marie Engel